6' by 6.5' Chanukah Menorah...

6' by 6.5' Chanukah Menorah
#MakerPipeBOTM

3